ב"ה יום ראשון, י"ד שבט תשפ"ב | 16.01.22
הרבי משוחח עם הרב יעקב יהודה העכט במהלך ה'פארד'
הרבי משוחח עם הרב יעקב יהודה העכט במהלך ה'פארד'
כשאבא קורא • דעה

אם אתה חש במצוקה, אם מישהו התבטא כנגדך בביטוים של היפך הברכה, אם אתה צריך עידוד - תהיה "בן" של אבא. בן אוהב • מאת א.ב. חרמש


הגמרא במסכת מועד קטן מספרת, על רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים, שלמדו את מסכת נדרים אצל רבי שמעון בר יוחאי.

למחרת היום, אמר רשב"י לבנו, רבי אלעזר: בני אדם הללו, אנשים של צורה הם. לך אליהם, כדי שיברכו אותך...

"אמרו לו: יהא רעוא דתזרע ולא תחצד, תעייל ולא תיפוק, תיפוק ולא תעייל, ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך, לבלבל פתורך ולא תחזי שתא חדתא". (יהי רצון שתזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, שיחרב ביתך ותהיה אורח, ששולחנך יהיה מבולבל, ולא תראה שנה חדשה).

 כשרבי אלעזר חזר לאביו, אמר לו: לא די שלא ברכו אותי, אלא גם ציערו אותי. שאל אותו אביו: מה אמרו לך? וכשחזר בפניו על הדברים, הסביר לו אביו: " הנך כולהו ברכתא נינהו", כל דבריהם הם ברכות.

"תזרע ולא תחצד" - תוליד בנים ולא ימותו. "תעייל ולא תיפוק" -  תעייל כלתא ולא לימותו בנך דליפקון. "תיפוק ולא תעייל" -  תוליד בנתא ולא ימותו גוברייהו וליהדרו לוותיך. "ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך" -  דהאי עלמא אושפיזך, וההיא עלמא ביתא, דכתיב קרבם בתימו לעולם, אל תקרי קרבם אלא קברם. "לבלבל פתורך" -  בבני ובנתא. "ולא תיחזי שתא חדתא" - דלא תמות אנתך ולא תנסב אינתתא אחריתי.

*

רבים שואלים, מדוע תלמידיו של רשב"י היו צריכים לברך את בנו בלשון המשתמעת כהיפך הברכה, מדוע לא יכלו לברכו בצורה ישירה ובהירה, מבלי לגרום לו צער.

רבותינו נשיאנו (רבינו הזקן, כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו) מבארים שהברכות שהם העניקו לרבי אלעזר, שורשם בעולם גבוה, שאינם יכולים לרדת לעולם הזה באופן של גילוי. לכן בהיות והם העניקו לו את הברכה, כפי שהיא בשורשה, הרי שהביטוי שלה בעולם הזה נשמע כאילו הם היפך הברכה.

אולם רבי שמעון בר יוחאי, בהיות שהוא היה סמל של גילוי הנסתר, לכן הוא היה בכוחו לגלות גם בעולם הגשמי והשפל, את הברכות כמו שהם בשורשם, ולכן הוא הביא את הברכות הנעלות הללו לידי גילוי.

המהרש"א בחידושי אגדות שלו מבאר, שגם רבי אלעזר הבין שהם לא קיללו אותו. הוא ידע שיש להם כוונה נסתרת בביטוים הללו, והם עושים זאת רק "לחידודי" כלשונו, כדי לראות האם הוא יבין את דבריהם. אך בשל העובדה שהוא לא ירד לסוף דעתם, הוא היה "בצער", כפי שהוא התבטא בפני אביו.

ובסוף ביאורו הוא מוסיף ואומר: "ושמעתי עוד בזה, שעשו כן - כדי שיבוא לאביו, ויפרש לו כוונתם לברכה, ותחול הברכה עליו גם מאביו".

הם רצו לגרום לרבי אלעזר לקבל ברכה, לא רק מהם, אלא גם מאביו, מרבי שמעון בר יוחאי.

*

סיפור דומה אנו מוצאים על רבי שמעון בן חלפתא. הגמרא מספרת שכשהוא עמד להפרד מרב, אמר לו אביו, גש אליו כדי שיברך אותך. אמר לו "יהא רעוא דלא תבייש ולא תתבייש".

כשהוא חזר לאביו, ואביו שאל אותו איזו ברכה קיבלת – השיב לו רבי שמעון "מילין בעלמא הוא דאמר לי".

א"ל אביו: "ברכך ברכתא דברכן קודשא בריך הוא לישראל", הוא בירך אותך בברכה שהקב"ה מברך בה את ישראל. וביאר לו את משמעות הדברים.

בסיפור זה, כמו בקודמו, הבן קיבל ברכה. הוא לא הבין מה שנאמר לו, עד כדי מחשבה שלא זו בלבד שלא ברכו אותו, אלא גם התבטאו בצורה הפוכה.

הבן ניגש לאביו, כדי להתלונן, ואביו מרים אותו ממעמדו, ומציב אותו אל מול האמת. מציג בפניו את הדברים לאשורם, ומביא מרגוע למצוקת הבן.

*

כשהבן עומד בפני מצוקה, כשהוא לא מבין מה אומרים לו, כשהוא בטוח שפוגעים בו, כשהוא חש שמקללים אותו ומצערים אותו – הוא ניגש ל"אבא". הוא יודע שאצל אבא הוא ימצא את הפתרון, את הרוגע, את התשובה לבעיה.

הבן קשור עם גדולי העולם, הוא נפגש עם התנאים, עם האמוראים, הוא מקבל מהם ברכות, אבל "אבא" זה משהו אחר. אצל אבא הוא מגלה עד כמה אין דבר שלילי בעולם, וגם אם נדמה לבן שיש לו משהו לא טוב – אבא כבר ידאג לו, אבא יראה לו את האמת.

או כפי שהמהרש"א אומר, שגם התנאים רוצים שהבן יבוא לאבא, "ותחול הברכה עליו גם מאביו", לא רק מהם.

כי הקשר בין אבא לבן, זה קשר של אהבה עצמית, האבא אוהב את הבן כי הוא חלק ממנו. הם שני גופים של אותה מהות. וכדי להפוך קללה לברכה, כדי להעמיד את הבן בקרן אורה, צריכים מישהו שעושה זאת מתוך אהבה. צריכים את "אבא".

אם אתה מרגיש שמישהו מקלל אותך, באם נדמה לך שמישהו גורם לך צער, באם לא טוב לך – לך אל מי שיש לו כח לעזור לך, והוא אוהב אותך אהבה עצמית. לך לאבא שלך. רק הוא יוכל לעזור לך, והוא יעשה זאת מכל הלב. כי הוא "אבא" שלך.

כדי להפוך קללה לברכה, שלילה לחיוב, הדבר יכול להעשות רק באמצעות מי שאוהב אותך, "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה – כי אהבך ה' אלוקיך".

*

בשבת הקרובה, יום למחרת ל"ג בעומר יום ההילולא של רשב"י, נקרא בתורה את פרשת בחוקותי.

פרשת בחוקותי, הינה פרשת "תוכחה".

בלוח היום יום לי"ז אלול כותב הרבי: "רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר.

"העגמת נפש מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל להתענות.

"כששאלו את אדמו"ר האמצעי הרי בכל שנה קורים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט זיך ניט קיין קללות" [=לא נשמעים קללות]".

כש"אבא" קורא, גם אם זו תוכחה, אזי לא רק שנשמעים קללות והוא מתקן ומבאר את הצד החיובי הפנימי שבהם, אלא כשאבא קורא "הערט זיך ניט קיין קללות". שומעים רק ברכות.

*

אם אתה חש במצוקה, אם מישהו התבטא כנגדך בביטוים של היפך הברכה, אם אתה צריך עידוד ותמיכה, אם אתה רוצה ש"אבא" יהפוך לך הקללה לברכה –

אזי תהיה "בן" של אבא. תהיה בן, בן אוהב.

הקשר בין אבא לבן הוא קשר של אהבה עצמית, הקשר הוא קשר של אהבה, מוטל עליך להיות "ואהבת". וכפי שהרבי מבאר, ש"ואהבת" הוא גם לשון ציווי, וגם לשון הבטחה.

באם תתמקד בקו של "אהבה", באם תרצה לחוש שהרבי הוא "אבא" שלך, מובטח לך שתצליח. "ואהבת" זה ציווי, ובעיקר - זו הבטחה, אתה מובטח בהצלחה.

באם תרגיש שזה גם "אבינו", ולא רק "מלכנו", כאשר תעמול בקו האהבה, ותרגיש כבן, אזי כשתגיע לאבא, כשתשמע את אבא קורא, לא תראה כלל קללה. "הערט זיך ניט קיין קללות".

י"ז באייר תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
2
1. זה נכון, אבל לאחר ג' תמוז זה שונה
אולי אכן יש אנשים שחיים את המציאות שלפני ג' תמוז ולמרות שמדברים על הרבי לא מסיחים את דעתם מהקב"ה אפילו לרגע אחד. אבל המציאות היום לא כל כך פשוטה ובמציאות הזאת מה שנכתב פה יכול להתפרש בצורה לא חד משמעית ולצערנו יש אנשים שאכן מפרשים דברים לא נכון עד שלפעמים זה מגיע לדברים שהם היפך היהדות ח"ו.
בזמן הלא פשוט בו אנחנו חיים חייבים להדגיש כל הזמן את הקב"ה, את זה שאנחנו כאן למענו, למען הקב"ה, לעשות לו ית' דירה בתחתונים. ברור שבלי שנהיה קשורים לרבי, בלי שנהיה בטלים לו, אי אפשר לעשות את רצון ה' כמו שצריך, אבל חייבים להדגיש את הקשר שלנו עם הקב"ה.
איני יודע, אולי זה גם קשור עם התחושה שהכותב מתאר כשהוא עבר לנחם את הרבי, כאילו שזה לא היה בדיוק מתאים "...אלא מה, איש לא חשב, ואיש לא שאל, כולם עברו כמו עדר-עיזים. מה עוד שזו גם מצווה חשובה... כולם עברו, וגם אני עברתי.". הרי הקב"ה ציווה בתורתו הקדושה שאם יש אבל צריך לנחם אותו, גם אם הוא כהן גדול וגם אם הוא מלך ישראל. אז למה אנשים שמקיימים את זה הם "עדר של עיזים" ? אכן, האנשים עברו כי זו "מצווה חשובה", מה לא טוב בזה ? למה צריך להרגיש "מי אני שאני אנחם את הרבי". גם אם אתה אין ואפס, אתה לא מנחם את הרבי כי אתה משהו, אתה עושה זאת כי זה רצון ה'.
ואם רוצים באמת שהרבי "לא ישב עם עיניים אדומות", אם באמת רוצים להיות "אנו כפרתך", צריך לעשות את מה שהרבי רוצה שנעשה, שנעבוד את ה', שנשים את הקב"ה בראש עניינינו, שנהיה בטלים אליו, שנבין שאין עוד מלבדו - אין שום מציאות מבלעדי ה', ויהי רצון שנזכה להגיע להכרה הזאת
. החסיד בא בכדי להתקשר באילנא דחיי, לספוג קדושה, ללמוד ולהפנים, ובסופו של דבר ההגעה שלו הופכת אותו לשליח של אור, לשליח של הרבי. המשמעות: הוא הגיע אל הרבי - למען הרבי, במובן זה שהוא יוצא משם עם החלטה לכוון את כל מעשיו בדרך שיגרום נחת רוח לרבי.

ב. אפשרות שניה היא שהחסיד בא אל הרבי כדי "לנחם את הרבי". דהיינו הוא, החסיד הדגול וכו', עושה לרבי טובה כביכול. הוא יעמוד בתור, יעבור לפני הרבי, ויקל מכאבו באמרו המקום ינחם כו'. והרבי יביט וישמח "אה, אפילו מוישה גרויס הגיע אלי!" ויוקל לו...

באופן פנימי, ובמשמעות שמקפלת בתוכה לקח מאוד חסידי, המשפט "אנו כאן למענו" הוא המשפט הכי מיוחד כאן. כי כשאתה אומר שבאת לרבי אך ורק למענו - הכוונה היא: הבנת למה באת. והרעיון של גולדברג ממגדל העמק הוא על הפנים. הוא וגורביץ' זוג פסיכים. לא כי אתה מישהו ומשהו, אלא להיפך: כי אתה צריך לעמול קשה מאוד כדי שאולי, אי פעם, תהיה בטל באמת לרועה ישראל, ותוכל לקרוא לעצמך חסיד.

תתבונן בזה, וכשתבין - תוכל לקרוא שוב את הטור ולקלוט את המסר שמקופל בו.
אבל אנו "חיים" לפני הצמצום. טור זה ודומיו "מחיים" את הרגש שכה חסר מאז ההעלם וההסתר. וזה מה שמרגש ונוגע לנפש החסידית, לקרוא מאמרים כמו זה של א.ב. חרמש. הוא מצליח להחיות את האווירה של לפני החורבן.

אז, לא היתה כלל שאלה. ברור היה ש"לפאר את שם הרבי" הכוונה שם שמים, שם ישראל, שם קוב"ה ושכינתיה.
אז, לא היתה לא בתודעה ולא בתחושה, לא במציאות ולא בדמיון, כל הפרדה בין החלטה "לקיים הוראותיו הק' של הרבי ומילוי רצונו הק'" לבין: הידור ודקדוק בקיום מצוות התורה, לימוד תורה נגלה וחסידות בשקידה והתמדה.

היום, אחרי כל הצמצומים וההעלמים והניסיונות, ואחרי שהגלות הגסה והמכוערת הרימה ראש, נעלם האין ערוך לך ה' אלקינו בעולם הזה, ונכנסנו לעולם מושגים שבה מתעוררת שאלתך.

ועל של פועל: ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים - וכי אפשר לדבוק בקב"ה? אלא התדבק בצדיקים, הדבקים לבוראם, ותזכה לקיים מ"ע של "ואתם הדבקים". למד תורתו של הרבי, קדש את שם ליובאוויטש, ונמצא שם שמים מתקדש על ידך, ונמצאת הולך וגודל בהתדבקות אמיתית לחיי תומ"צ בפועל.

ונזכה לכל הברכות אמן.
י"ז באייר תשס"ח
2. אצל חסיד הוא הרבי והקב"ה דבר אחד (תורת מנחם תש"י)
"רבי זה עצמותו ומהותו של הקב"ה כמו שהעמיד עצמו בגוף לא ראיתי שיאמר כך בפירוש בתורת החסידות זהו הרגש וממילא מי שרוצה להרגיש כך ירגיש ומי שלא איני רוצה להתווכח עמו יהי לו אשר לו" (הרבי מליובאוויטש בעל התורת מנחם)
י"ז באייר תשס"ח