ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
נסעו ל(בית ה)חיים

"הם היו אצל הרבי לאורך שנים, הם יכולים לצייר לעצמם איך "נכנס להיכל כבודו", ותמורת זה הם נוסעים לאוהלים?" (א.ב חרמש, עלה במחשבה)

"שלום עליכם", "עליכם שלום", א חסידישן קוש, וואס מאכט א איד? מפגש ידידים בהיכל בית הכנסת "בית מנחם" במארינא ראשצע, מוסקבה.

לא נדיר להגיע לתפלת שחרית בבית הכנסת ולגלות פנים-חדשות, שהגיעו לרוסיה. מי לעסקים, מי לביקור אצל שלוחים בני משפחה, ומוסקבה משמשת עבורם כתחנת מעבר, ומי לנסיעות אישיות.

בשבוע האחרון הגיעה למוסקבה משפחה מקראון הייטס, אבי המשפחה, בניו וחתניו. לאחר קבלת פנים שגרתית, מתעניינים למטרת בואם למחוזותינו, והם מספרים, שהם באים למסע ב'אוהלים' הקדושים, בליובאוויטש וברוסטוב.

אחרי שהמשפחה יצאה לדרכה, חשבתי לעצמי, בתמיהה. גרים יהודים, חסידי-חב"ד, מרחק של עשרים דקות נסיעה מה'אוהל' הק' של הרבי, הם צריכים רק להיכנס לרכב, לנסוע מעט זמן – ואתה אצל הרבי. והמשפחה הזו - נוסעת לכאן, מרחק טיסה גדול, הוצאה כספית גדולה, טלטולי דגברא, לא לאכול ולא לישון בצורה מסודרת במשך כשבוע ימים יחזרו לביתם מותשים מהמסע – בשעה שיש להם מן המוכן, הרבי נמצא לידם.

מה דוחף אותם לנסוע כה רחוק, כה יקר, בשעה שהרבי אצלם.

יתרה מזו, בקונטרס ההשתטחות מביא כ"ק אדמו"ר האמצעי חמש דרגות, חמשה טעמים, בהסבר העליה לציון.

הדרגא הראשונה היא, "כדי לעורר האבלות ולהכניע היצר הרע לשוב בתשובה". בית קברות מזכיר לאדם את יום המיתה, ועליה לבית קברות תעורר את האדם לתשובה.

דרגא גבוהה מכך: "משום דבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים .. ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור והתפלה מקבלת שם ביותר .. ויבקש מהשי"ת שיתן אליו רחמים בזכות הצדיקים .."

הדרגא השלישית: "מה שהולכים אל מקום מנוחת אביהם או בנו יחידו, שמעורר הבכיה וההספד ועושה פתיחות הלב לגמרי .. ויכול לבוא לידי תשובה עילאה .. כי עיכוב התשובה הוא מחמת גסות וגבהות הלב, אבל אם הלב נשבר היטב באמת יהיה מאיזה דבר שיהיה, אזי תיכף ומיד יכול לבוא לידי תשובה שלמה.."

המדריגה הרביעית היא: "..מה שהולכים על קברי הצדיקים שהיו יודעים ומכירים אותם בהיותם בחיים, אזי מצד תוקף אמונתו שהיה מאמין בו .. וכשהיה נכנס אצלו - הי' מתבטל ממציאותו כשנכנס להיכל כבודו מצד גודל הבושה וההכנעה  .. כמו"כ כשהולך על מקום מנוחת קדשו מתבטל שם ביתר שאת ..

..."הנה בוודאי כשיבוא אל מקום מנוחת הצדיק ומצייר לפניו דמות פניו הקדוש והטהור תיפול עליו אימתה ופחד יותר מבחיים חיותו כי הצדיק"

ואני חושב לעצמי, יש להם את הדרגא הרביעית, ליד הבית. הם היו אצל הרבי לאורך שנים, היו בהתוועדויות, נכנסו ליחידות פרטית, עברו בדולרים, קיבלו כוס של ברכה , הם ראו את הרבי, והם יכולים לצייר לעצמם איך "נכנס להיכל כבודו", הם יכולים לנסוע לאוהל "ולצייר לפניו דמות פניו הקדוש והטהור" -

ותמורת זה הם נוסעים לאוהלים – שעם כל מעלתם וקדושתם, והס מלחשוב אחרת – אצלם הם בדרגא השניה או השלישית. הם מעודם לא ראו את כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע, לא נכנסו ליחידות אצל כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, לא שמעו פארבריינגען מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, כך שאינם יכולים לתאר כיצד הם "נכנסים להיכל כבודו", הם לא "היו יודעים ומכירים אותם בהיותם בחיים". ומה להם הטלטול והנסיעה?

"מן ההכרח הוא לנסוע אל מקום מנוחתו על קברו ולהשתטח שם על קברו ולעורר את האהבה מקרב איש ולב עמוק" כותב כ"ק אדמו"ר האמצעי. הכיצד יכולים "לעורר אהבה" שלא היתה בחייהם. לבטח היתה להם "אהבה" לרבי כשהם קיבלו לעקאח, לבטח היתה בלבם אהבה לרבי כשהם ראו אותו בהקפות, ואת האהבה הזו צריכים "לעורר". אבל מן הסתם לא היתה להם אהבה ברמה שכזו לרבותינו נשיאינו שמעודם לא ראו. כך שאינם יכולים "לעורר" אותה מחדש...

*

אחרי שהם חזרו ממסעם, ונכנסו למוסקבה בדרכם לנמל התעופה, נפגשנו ושוחחנו שוב, ואז הבנתי מה היתה מטרת נסיעתם. או אז הכתה בי ההכרה.

הם אמנם נסעו לליובאוויטש - אך בדרכם הם נכנסו לשליח בסמולנסק, הרב לוי מונדשיין, וראו את מפעלותיו בעיר, הם ראו את שיעורי התורה שהוא מוסר, את בית הכנסת המלא מפה לפה.

הם היו בשבת-קודש במוסקבה, ראו את השלוחים ופעלם, הם ביקרו במוסדות החינוך שבמוסקבה וראו את היקף העשיה. במוצאי שבת הם נסעו לעיירה מאלאחובקה שבפרברי מוסקבה, וביקרו אצל השליח הרב משה תמרין.

הם אמנם נסעו לציון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ברוסטוב – אבל הם ביקרו במוסדות החינוך שבנה לתפארת השליח שם, הרב חיים פרידמן, ונוכחו לראות מקרוב את ההצלחה ומהפכת היהדות בעיר –

או אז הם נוכחו לראות את מקצת מפעולותיו של הרבי במדינות חבר העמים, את התחיה של העצמות היבשות שהשלוחים, בכוחו של הרבי, עושים "יש מאין". הם נוכחו לראות את ה"זרעו בחיים"...

הם אמנם נסעו לקברי צדיקים, או לאוהלים קדושים, אבל לא זו היתה המטרה, את זאת יש להם גם בקווינס, להשתטח ולהתפלל – הם יכולים גם במרחק של עשרים דקות נסיעה מהבית. אבל הם לא באו והיטלטלו מרחקים וימים כדי להיות בבית עלמין, הם נסעו כדי לראות "חיים", לא בתי עלמין. הם באו לראות כיצד הרבי חי אצלינו, איתנו.

לשם כך הם נסעו לסמולנסק, למוסקבה, מלאלחובקה ולרוסטוב, הם ראו את השלוחים, הם ראו את הרבי  פועל בעולם יתיר מבחיוהי, הם טסו וראו ש"הוא בחיים".

י"ח בחשוון תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
11
1. השלוחים - עיקר; והאוהלים של הרביים - טפל??!!
האומנם, מר חרמש היקר?!

ללא השלוחים שהם ביקרו בדרך - היתה נסיעתם לשווא?!

העולה מדבריך: נסיעה לרביים הקדושים כשלעצמה, אין בה תועלת! אך נסיעה לרביים, כשבדרך עוברים אצל כמה שלוחים - רק בה יש תועלת. אתה הבנת את זה, אלי?!

לעתים, ישנם חסידים שבלהט התקשרותם ובחרב דור-השביעי שהם אוחזים בידם - כורתים עצים גדולים ורחבים שעל ענפיהם הם יושבים!!!


חרמש - אני מצפה לתגובתך!

י"ח בחשוון תשס"ז
2. לא מעריץ מושבע של א.ב. חרמש, אבל הפעם..
בדרך כלל אני סולד ממאמרי 'הרגשים' נוטפים וקלישאות ה"געגועים" והדמעות, שגם אם נכונים הם - ברגע שהם עולים על הכתב הם הופכים לעוד סוג של פופוליזם. לכן אינני מחבב במיוחד את מאמריו של א.ב. חרמש, אף שכוונתו רצויה כו'.

אך הפעם מוכרחני להוריד בפניו את הכובע על ש"העז" לגעת בנושא רגיש זה - תופעת הנדידה לאוהלים וציונים, שלא היתה קיימת כמעט בחב"ד, והופיעה בשנים האחרונות בסיבתם של חסידים שונים שמידת התקשרותם לרבי נשיא דורנו מוטלת בספק.

משום מה נראה שאותם המחפשים לנסוע ל"אוהלים" נידחים כאילו אומרים - "אם כבר לברסלב דמינו - אז עד הסוף"...
י"ח בחשוון תשס"ז
3. נסיעה לאוהלים - רצונו של הרבי?
י"ח בחשוון תשס"ז
4. מישהו יודע מה היתה דעתו
של הרבי בדבר נסיעה לאוהלים? הרי היתה אפשרות כזאת בתחילת הנו"נים?
י"ח בחשוון תשס"ז
5. מי זוכר הלשון המדויק
זכורני שבגליונות "בית חיינו" בקיץ תשנ"א, פורסמה התשובה הבאה.
הרב יצחק גאנזבורג ע"ה תכנן לערוך מסע לציונים בליובאוויטש, רוסטוב ואוקראינה, וביקש את ברכת כ"ק אדמו"ר. הרבי ענה לו (התוכן - לא הלשון. ומי שיש לו גליונות הנ"ל, או זוכר הנוסח, נא לכתוב כאן):
מתי ביקר לאחרונה על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר?
י"ח בחשוון תשס"ז
6. תשובה ל5
ר"י גאנזבורג ע"ה קיבל תשובה חיובית. הבחור שרצה לנסוע אתו קיבל את התובה הנ"ל.
י"ח בחשוון תשס"ז
7. יותר פרטים
מישהו יכול בבקשה לתת לנו יותר פרטים ותשובות ברורות מה היה שם? כדי שנוכל אולי להבין על ידי זה איך רצה כ"ק אדמו"ר שנתנהג?
י"ח בחשוון תשס"ז
8. למגיב מס' 6
מאין הידע שלך בזה? גם לי זכורים בבהירות דבריו של מגיב מס'5 שהתשובה יצאה לרי"ג הנ"ל, שרצה לארגן קבוצה לנסיעה.
וגם לו יהי כדבריך (אף שלא כך היה), לכאורה משמע מהרבי, שאין ענין לארגן קבוצות, כאשר גרים בסמיכות לציון.
וא"כ, נסיעת הקבוצה הזו, שנסעה לבקר ולעודד את השלוחים במסגרת הנסיעה, יש לה מקום וישר חילם.
י"ח בחשוון תשס"ז
9. מבהיל!
אני מסרב להאמין שזה מה שאני קורא. פשוט מסרב להאמין (כמעט כמו משיחיסט).

הדבר היחיד שביכולתי לומר הוא: מבהיל!

בנוסף להערתו של המגיב הראשון - גם עצם התוכן והסגנון אינם סגנון חסידי כלל וכלל.

האומנם האוהל הק' הוא בית החיים בלבד? האומנם חיים כפשוטו נמצא רק מחוץ לד' אמות של רבינו? היתכן לומר כזאת?!

אני יכול להאריך בזה מרוב היותי המום, אך במחאה (וקצת הסבר) הנני חייב ע"פ תורה.

בתקוה שהכותב הנכבד לא ייפגע, ואולי אף ישנה בעצמו את הכתבה, או שיוסיף הבהרה נחרצת.
י"ח בחשוון תשס"ז
10. I like your articles
Sorry I don’t have Hebrew on my computer,
Its a very nice article, the only thing is in the second to last paragraph he writes: “es zeh yesh lohem gam bqueens“ they don’t have Gam also, they have much more in queens,

On the general topic I heard a story from R’ Yoel Kahan that there was once a person who had Yartziet for his father who was a Baal Minagen, by the Kidush for his father they were going to sing all the songs he composed, any way some one in the crowd started to sing the famous song Atoh Echod, the son tells the guy who started singing it “zier hielig uber es iz nisht dem tatins” it is a nice song but not my father…..
י"ח בחשוון תשס"ז
11. תגובה ל-9
אתה סתום או שאתה עושה את עצמך? קראת את המאמר בכלל??

תראה מה כתוב בו:

הם יכולים לנסוע לאוהל "ולצייר לפניו דמות פניו הקדוש והטהור" -

ותמורת זה הם נוסעים לאוהלים
י"ח בחשוון תשס"ז