הצילו את הנוער משמד!

שומה עלינו לפנות אל הורי הילדים ולעוררם כי אם לא יתנו לילדיהם חינוך יהודי, עלול חלילה להתקיים "והרגוני" (הרב דרוקמן, עלה במחשבה)

נער הייתי (למרות שעדיין לא זקנתי...) ואני זוכר בילדותי לפני קרוב ל-50 שנה, במשך כמה חודשים סוקרה בתקשורת "דמותו" של אחד הלא מיוחד שכונה ע"י העתונאים בשם "הפורץ הנוצץ". מדובר בעבריין שפרץ לבתים, וסביב מעלליו ועלילותיו התמקדה כאמור התקשורת במשך כמחצית השנה! כיום, כאשר בקצב של 1-2 דקות מתרחש איזה אירוע פלילי - קשה להבין זאת, ברם, בימים ההם, תופעת העבריינות לא רווחה כל כך בארצנו הקטנטונת, ואירוע שכזה היווה בהחלט סנסציה...

מאז, זרמו הרבה מים בירדן, וכיום ישנם בתי ספר שתלמידים נכנסים אליהם לא לפני שעוברים דרך "שער כבוד" המכונה "גלאי מתכות". אותו גלאי, כמסתבר לא מגלה בתיקי התלמידים קופסאות עם מטבעות צדקה, אלא אי אלו פריטים מתכתיים אחרים.

ללמדנו, אין עצה ואין תבונה נגד ה'! חז"ל קבעו "חוק ברזל": "והבור ריק אין בו מים", אם "מים אין בו", דהיינו, אין מים של תורה, הרי "נחשים ועקרבים יש בו".

חסידי חב"ד ב-2 דורות האחרונים ידוע ידעו כי עידוד הורים ושכנועם לרשום ילדיהם ל"חינוך הכשר" הרווי במים של תורה ויר"ש - היא משאת נפשם של רבותינו הק', וקצר המצע מלהעלות סקירה הסטורית אפילו קצרה ביותר מכל מה שנפעל, נאמר ונדרש בנדון ע"י כ"ק אדמו"ר הריי"צ וע"י כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בנדון.

אסתפק רק בתמצית מציטטה אחת של אדמו"ר מוהריי"צ, ובחרתי דוקא במובאה זו, כי דבריו של הרבי הקודם פשוט מרתיתים אף מחרידים בהתממשותם המדוייקת בעוונותינו הרבים, ממש בימים טרופים אלה:

היה זה לפני שישים שנה ביום כ"ו אדר, בשנת תש"ה, (1945) בעת חגיגת יובל החמש למרכז ישיבות תו"ת ליובאוויטש, התייחס הרבי הריי"צ לחינוך החילוני אשר הילדים פליטי השואה (שרובם היו יתומים מאב ואם) קבלו בארץ ישראל, וכה הוא – זי"ע אמר בלהט קדשו:

"היתומים המקבלים את חינוכם על ידי ..(וכאן הריי"צ משתמש בביטוי קשה מאד על "המחנכים" בארץ הקדש) - יקרעו ספרי תורה, ישרפו בתי כנסת יהודיים, יהרסו בתי עלמין יהודיים, יערכו פוגרומים, ידקרו, ישרפו ויירו בגופים יהודיים, יחמסו וישדדו רכוש יהודי.

אנשים ונשים, הסכיתו ושמעו!

בארץ ישראל משמדים לאט לאט ילדי ישראל. כמה מהאנשים האנטי-דתיים מבין קבוצת המנהיגים שעליהם לסדר את היתומים, ילדי הפליטים, בארץ ישראל, יצרו פינת שמד לאותם חלק ילדים שנמסרו ברשותם ... .

- וכאן משתמש הרבי הריי"צ בביטויים חריפים ומזעזעים מאד על טיבם של "המחנכים" בארץ ישראל, ומחשש ל"יניקה לחיצונים" (וד"ל) אינני מעתיקם-

..פינת השמד המתעסקת בהשתמדותם של ילדים יתומים מהפליטים היהודיים, מחנך את הילדים על ידי "המן'נים" מסורים באותו דרך וחינוך של אנשי היבסקציה בני הבליעל.

ה"המן'נים" האמורים מלמדים את הילדים לחלל שבת, לאכול טריפות, לאכול ביום כיפור, לאכול חמץ בפסח ... והם מלמדים את הילדים ללעוג מהקדוש ברוך הוא ומיהדות.

היתומים המקבלים את חינוכם על ידי ה"המן'נים" האמורים, יקרעו ספרי תורה ישרפו בתי כנסת יהודיים, יהרסו בתי עלמין יהודיים, יערכו פוגרומים, ידקרו, ישרפו ויירו בגופים יהודיים, יחמסו וישדדו רכוש."

לא רבים אולי יודעים כי לאור המצב העגום המתואר, הרבי הריי"צ הקים את ארגון "יד לאחים" (שבראשותו עומד כיום הגרש"ב ליפשיץ שי', ושנים הרבה שימש כמזכיר הארגון הרב ישראל ליבוב ז"ל שהיה יו"ר צא"ח) וזאת במטרה להביא מה שיותר ילדי ישראל לחינוך של תורה ומצוות (רמז לכך ניתן למצוא בהקדמה ל"לוח היום יום" ב"שלשלת היחס" של רבותינו נשיאנו, בתולדות הריי"צ: ""תש"ט – מעורר לייסד "ועד המסדר" להצלת חינוך הילדים העולים לארה"ק ת"ו במחנות המעבר ומצליח").

זכורני לפני כ-30 שנה, היתה זו הנהגה פשוטה שאברכים היו עוזבים את ביתם ו"עושים שבתות" בערים ובמושבות כדי לעשות תעמולה למען החינוך הכשר (חינוך דתי-חרדי בכלל, ובמקומות האפשריים – חינוך חב"ד). יזכר לטוב העסקן הנמרץ והבלתי נשכח הרה"ח ר' משה סלונים ז"ל (יו"ר "רשת אהלי יוסף יצחק") שבתקופת הרישום לבתי ספר, היה "סוחב" אברכים צעירים שגם אני זכיתי להימנות עליהם (ניבדל לחיים טובים וארוכים) לנס ציונה, לחולון, לבת ים ועוד, למטרה זו.

כאן בארץ הקדש מסתובבת הלצה ששואלים אבא האם לעתים הוא סוטר לבנו הצעיר? עונה האב: "בדרך כלל לא – אלא אם כן מדובר בהגנה עצמית" (ואוי לאותו צחוק).

מעבר לכל המליצות המרוממות בנוסח "עברית של שבת" – שומה עלינו לפנות אל הורי הילדים ולעוררם בצורה חד משמעית ובשפה פשוטה ביותר, כי אם לא יתנו לילדיהם חינוך של תורה ומצוות, אם לא יבינו כי באין חינוך של "יראת אלוקים במקום הזה" עלול חלילה להתקיים "והרגוני" - אם צאצאיהם לא ידעו ויפנימו כי "יש מנהיג לבירה זו" שלא יתפלאו אם בבוא היום יצטרכו להשתמש בטקטיקות של "הגנה עצמית" ו"גלאי מתכות".

ונסיים בהתבטאות אחת (מני רבבות) של הרבי נשיא דורנו לפנ כ-47 שנים, באגרת קדש אשר כתב להורים אשר התלבטו האם להסכים שבנם ילמד בישיבה (אג"ק, י"ט, עמ' ש"ז, ההדגשות שלי):

"בודאי נודע להם הנדפס בכמה מכתבי עת אשר באה"ק ת"ו על דבר המתרחש בנפש הנוער אשר שם והנהגתו, ואשר החיסון הכי חזק נגד הרוחות בלתי מצויות המנשבות ברחוב, מקבלים דוקא בישיבות אלו, ועד כדי כך, שבאלפי נוער עבריין, לא נמצא אף אחד מתלמידי ישיבה הלומדים תורה כל היום, והרי מתפקידם של הורים בהנוגע לבניהם, תפקידם הראשון הוא להעמיד את בניהם איתן בחיים ללא קרע בנפשם וללא מלחמות וסיבוכים (קאמפליקאציעס) פנימים, ולאחר שכבר ניסו בתקופה האחרונה כמה וכמה אופנים בזה בדרכי החינוך, הסטטיסטיקה היבשה, כאמור לעיל,...ביררה תוצאות באופן חד משמעותי וק"ל...בברכה לנחת יהודי חסידותי מבנם שי' שהוא הנחת האמיתי...".

אגב, המכותבים של אותו מכתב (כבר אינם בחיים) היו מוכרים לי, ואכן הם שעו להוראת הרבי, ואמנם זכו לרוב נחת יהודי מבנם (בעצמו מחנך דגול), ולו בנים ונכדים שי' זרע ברוך ה', טובים לאלוקים וטובים לאנשים.

בהקשר לזה אסיים בווארט ששמעתי (דומני בשם הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז): כשמבקשים "שיהיה נחת מילדים, אין צורך להוסיף ולציין "נחת יהודי". כי אם הנחת חלילה איננו יהודי – אין זה (רח"ל) כלל נחת...

ויהי רצון שנזכה, בתוככי כלל ישראל, להרבה נחת, ותתקיים בנו ברכתו של יעקב אבינו דפרשתנו: "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים... וידגו לרוב בקרב הארץ"!

י"ט בשבט תשס"ז
תגובות
3
1. חזק, חזק!
דברים כדרבנות!
י"ט בשבט תשס"ז
2. הרב דרוקמן צודק
כשמשכנעים הורים, לא צריך להתפלספף. צריך פשוט להראות להם באופן סטיטיסטי מהן תופעות האלימות והעבריינות ב"חינוך" הכללי.
י"ט בשבט תשס"ז
3. נא לדייק בפרטים
לא האדמו"ר הריי"צ הקים את "יד לאחים", זה החל כ"חבר הפעילים" ע"י הרה"ח הרב יעקב לנדא זצ"ל.
כ' בשבט תשס"ז