אל תשכתבו את היסטורית חב"ד

אחת ולתמיד צריך להפסיק עם "שיפוץ" ושיכתוב ההסטוריה של ליובאוויטש ולומר ש"תמיד נקט הרבי קו של חיוך וליטוף"! (הרב דרוקמן, עלה במחשבה)


בעקבות דרישת מר"צ להסיר את תשדירי 'רשת אהלי יוסף יצחק' מהרדיו, באשר, לטענתם, התבטאנו נגד תוכנית העקירה. פנה אלי ידיד מאנ"ש אשר התלונן כי ההתנגדות החריפה שלנו למהלכי ראש הממשלה גרמה נזק כביכול לחב"ד.

ברצוני לשתף את הגולשים , במענה שהשבתי לו; כאשר קיים צורך להתבטא באופן חריף, וראינו זאת אצל הרבי, אין לחשוש ולפחד "מה יאמרו" וכו'.

...מי לדעתך הגדיר בשעתו את חברי אחת המפלגות הדתיות בתואר "עבדים כנעניים"? לא אשאיר אותך הרבה זמן במתח. כן, היה זה הרבי נשיא דורנו. כך כינה הרבי את אותם חברי הכנסת שנתנו ידם לחוק "מיהו יהודי" האומלל (היה זה בשנות הל').
בארכיוני, קטעי עתונות למכביר, אשר תקפו את חב"ד בשיא הבוטות והגסות בגין דבריו אלה של הרבי (אם כי הם נזהרו מלפגוע ברבי עצמו, תוך שהם מייחסים את הדברים ל"יועציו"). ויש לזכור שאת הדברים האלה לא היסס הרבי לומר ולפרסם (אז, כל פרסום בעתונות היה למראה עיניו הק'), גם כאשר חברי אותה מפלגה שלטו במשרד הפנים ובמשרד הדתות והיה לאל ידם להזיק לכל ענייני חב"ד. כשהרבי דיבר על "מיהו יהודי" היה זה בסערת נפש עצומה ובקולות חוצבי להבות אש. (אפילו שז"ר העיר לרבי בדחילו ורחימו מדוע הרבי נוקט במידת "הכעס"...).

אנ"ש שי' באותה תקופה לא היססו לנאום בכל אירוע ציבורי ומשפחתי ולהתריע על הגזירה האיומה (חתונות, בריתות וכו' ולהבדיל, הלויות. כולל ב"ערבי חב"ד" שנועדו נטו לקירוב לבבות, וזכורני "ערב חב"ד" אחד שכמעט "התפוצץ" בגלל זה). ועדיין לא סקרתי את ההפגנות ועצרות המחאה שאורגנו ע"י אנ"ש בתקופה ההיא, ולא כדעת התועים-טועים ש"ליובאוויטש היתה תמיד נגד הפגנות" (באותו ענין; היתה פעם בניו יורק הפגנה נגד ניתוחי מתים ועפ"י הוראת המזכירות - אנ"ש השתתפו בה, ואף היה טלפון מהמזכירות במהלך ההפגנה לברר כמה מאנ"ש משתתפים. ומענין לענין באותו ענין; באחת הערים בארץ אירגן רב העיר הפגנה נגד חילול שבת, ואנ"ש בעיר לא שעו לבקשת המרא דאתרא להשתתף בהפגנה בטענה כי "חב"ד אין דרכה בהפגנות", ואח"כ היתה תגובה חריפה מהרבי מדוע אינם משתפים פעולה עם רב העיר. ולהעיר, שהרב חנזין ז"ל עמד בראש ההפגנות נגד חילולי שבת בפתח תקוה. מעניין שהרבי התבטא פעם לגבי ההפגנות של החוגים הקנאיים בירושלים ואמר; ש"אם הם לא היו עושים זאת – אנחנו היינו צריכים לעשות זאת").

ועדיין לא הזכרתי את השתתפות "התמימים" בימי קום המדינה בהפגנות נגד המסיון (ואין זה סוד שהרבי עמד תמיד מאחורי הארגון הנקרא "חבר הפעילים", ולא רבים יודעים שיו"ר צא"ח הרב ישראל ליבוב ע"ה לא התפרנס מצא"ח, ואת פרנסתו הוא מצא מעבודת מזכירות שעשה ב..משרד "חבר הפעילים" בתל אביב, שגם כיום עומד בראשו חסיד חב"ד הגרש"ב ליפשיץ שליט"א).

כדי לדעת מה ואיך דיבר הרבי בכל הקשור למסירת שטחים, לא צריך להפליג להסטוריה הרחוקה . החריפות שהרבי נקט בה לא היה לה תקדים. "כסף טבול בדם יהודי" – כך, לא פחות, הגדיר הרבי את הכספים שהוגדרו על ידו כ"כספי שוחד", וזאת, למרות שכספים אלה נועדו להקמת ישיבות ותלמודי תורה. דיבוריו הק' של הרבי גרמו שכמה וכמה גבירים הפסיקו את תרומותיהם לבתי חב"ד בעולם (לי אישית ידוע על גביר ידוע מג'נבה ידיד של שמעון פרס, שהיה תורם קבוע לישיבות חב"ד ומאז עמדתו של הרבי בנושא מסירת השטחים - הפסיק את תרומותיו), "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" ולא התפעל.

כך, שצריך, אחת ולתמיד להפסיק עם "שיפוץ" ושיכתוב ההסטוריה של ליובאוויטש ולומר ש"תמיד נקט הרבי קו של חיוך וליטוף"!

איברא, שבכלל דרכו של הרבי היא באופן של "ימין מקרבת", אבל לא כשמדובר בעניינים הנוגעים הלכה למעשה. כשהדברים היו נוגעים לפועל - הרבי לא התחשב בחשש שהדברים יזיקו לפופולריות של חב"ד.

מן המפורסמות הוא שהרבי הקפיד תמיד לדבר בלשון נקיה ("היפך הצדיק", "היפך הטוב" וכו') והוא עפ"י מאמר חז"ל ש"עיקם הכתוב שמונה אותיות, בכדי לא לדבר אפילו גנות בהמה טמאה". מקשה הרבי: והרי מצינו (בפ' שמיני ובפ' ראה) שהתורה עצמה משתמשת (בנוגע למאכלות אסורות) בלשון "טומאה" ואיננה אומרת "לא טהור"? אלא, מבאר הרבי; כשמדובר על סיפור דברים יש בהחלט לנקוט בלשון של "עיקם הכתוב", אבל כשמדובר בענייני הלכה – כאן "יש לקרא לילד בשמו", כי כמו שצריכה להיות ההלכה ברורה, כך גם צריכה להיות ההלכה פסוקה, ולכן משתמשים אפילו בביטוי מגונה והעיקר שההלכה תהיה ברורה (עיין לקו"ש ה' עמ' 281, ולקו"ש י', עמ' 26-27).

הרבי נשיא דורנו הוא הרי גדול מלמדי זכות על דורנו. מי יספור את הפעמים שהרבי הגדיר את אלה מבני דורנו שאינם שומרים לע"ע תומ"צ כ"תינוקות שנישבו".

ידועה ההלכה בשו"ע כי מחלל שבת בפרהסיא יש לו דין של "מומר" ואם נגע ביין–נאסר היין בשתיה (יו"ד סימן ב' סעיף ב', קצשו"ע סימן ע"ב סעיף ב'). והנה מצינו שדוקא אחד מגדולי הפוסקים מהחוג הליטאי-הקנאי נוטה להקל בכגון דא, ונימוקו כי כיום רובא דרובא ממחללי השבתות אינם בגדר "מומרים" אלא "תינוקות שנשבו".

הרבי גדול אוהבי ישראל שכאמור לימד זכות על כלל ישראל וחזר, חזור והדגש כי בדורנו כל הני אינם אלא "תינוקות שנשבו", לכאורה היה מתבקש שיפסוק גם הוא לקולא בנדון (אם הגדול הליטאי פוסק כך, כל שכן הרבי "רעיא מהימנא" דישראל!) והנה מצינו שהרבי לא מקל בזה כלל ועיקר ואוסר את היין! (עיין שערי הלכה ומנהג ב' עמ' ל"ט ובעוד).

הוא שאמרנו; כשמדובר בדרשה ובסיפור דברים יש להשתדל לנקוט בשפה של דרכי נועם והיפך הגנות, אבל כשמתבקשת חוות דעתם של רבנים מורי הוראה נוכח התופעה המבהילה שמנהיגי מפלגות כיום מתחרים כיום ביניהם מי יפקיר יותר דמם של ישראל ע"י מסירת שטחים, מי יפרוץ יותר פרצות בגדרי האישות, מי יעודד יותר נשואי תערובת (ועד כדי כך דברים מגיעים מי שמדבר ההיפך מזה עלול להיות מואשם ב"גזענות", לא פחות!), כשרבנים נשאלים האם צריכים למלא פקודה של בשר ודם שעניינה עבירות על כו"כ מ"ע ולאוים מן התורה ובתוכם לאוים הכרוכים בפקוח נפש – האם רחמנא ליצלן תנועת חב"ד מוציאה את עצמה מחוץ למסגרת ההלכה, וכל זה כדי למצא חן בעיני איזה שדרן מהסטרא דשמאלא? וכנפגשים עם פב"פ שברגל גאוה עקר ישובי ארץ ישראל, ושבגללו מתעופפים כיום קאסמים גם על אשקלון, וכל ישובי "עוטף חבל עזה" נמצאים באשמתו במצב של סכנת חיים, אותו אחד שהרס פרנסתם ובריאותם של אלפי תושבים, שעקר בתי קברות, שבגינו פוצצו וחוללו בתי כנסת, והנה באים ואומרים לו "אחינו אתה"? תמה תמה אקרא! (אם כי, ביודעי ומכירי קא אמינא, שכוונתם היתה לטובה, אבל הפב"פ הנ"ל ניצל את תמימותם לצורך קבלת "הכשר"). בקרב שלומי אמוני ישראל דמותו של עוקר היהודים איבדה את הלגטימיות שלה, והוא היה זקוק איפוא כ"אויר לנשימה" את התצלום הזה כשהוא יושב בצוותא חדא עם "יהודים יפים" המחמיאים לו; "אנו משפחה אחת" לפי הכלל הפסיכולוגי שתמונה אחת שווה אלף מילים" (ולא בכדי הפגישה עם הנ"ל סוקרה היטב באתר הרישמי של משרד רה"מ).

וכאן עימי מקום להתריע על "הרעה חולה" שתחת התירוץ "שהרבי קירב כל אחד" ממשיכים כו"כ להתייח"צן ולהצטלם עם כל מיני אינשי דלא מעלי שקלגסיהם היו שותפים לפשע בגוש קטיף. וזאת למודעי, שלא כדעת הטועים, שידוע לי אודות כמה אישים בעבר שבקשו להתקבל אצל הרבי ונענו בסירוב, וגם, במענה לשאלת פלוני, האם להשתתף באירוע של חנוכת מוסד של אחת המפלגות שהיו שותפות ל"הסכם אוסלו" היה התגובה שהדבר אפשרי בתנאי שלא יתפרש כהכשר לאותה מפלגה וד"ל, כך שאחרי בקשת מחילה מכמה וכמה, אין זה מדוייק כלל ועיקר שתדיר הרבי "עצם עיניים" וקיבל בחיבה גם כאלה שהרעו לעם ישראל (ידוע לי שאחד מקרובי משפחתו של הרבי שיד ורגל היה לו בחורבן "מיהו יהודי" לא הוזמן להשתתף ב"כנס הצאצאים" ולא היה זה שלא ברצון חכמים, וד"ל).

אפרופו אותה "אהבת ישראל" בוערת עד לב השמים אשר בשמה ולמענה מזמינים ברנשים שונים לשמחות משפחתיות, ומפרסמים תמונות באתרים כדי שכולם ידעו הכיצד פלוני ומגרש היהודים פלמוני "כיבד אותו בשמחתו והתחבק עימו" – אתכבד בזה להודיע ולפרסם "מודעה רבא לאורייתא" כי כשאדה"ז כתב בתניא כי לכל יהודי יש נשמה שהיא "חלק אלוקה ממעל ממש" הוא התכוון גם ליהודי - אישיות מסויימת ומפורסמת בבני ברק, ובאמת טעות היתה מצידנו שלא הזמנו אותו לשמחות, ולא הצטלמנו איתו וכו' וכו', וכמו"כ היתה טעות שלא עשינו כן עם נכד אדמו"ר מוהריי"צ (מה יש? האם הוא לא בן לאמא יהודיה?).

ואם יבא השואל וישאל, מה לעשות "אבל רוב העם איננו שומר תורה ומצוות והוא נגדנו", "רוב העם שהתרחק לצערנו ממקורות היהדות איננו מבין אותנו" – אענה על זאת במליצה ששמעתי מפי הגרש"ז גרליק ז"ל רבו הראשון של כפר חב"ד: "ישראל אע"פ שלא חטא – גם הוא ישראל הוא...". וכי אנו פטורים מלבא לעזרת ה' בגבורים; תושבי גוש קטיף, לסייע גשמית ומוראלית לאנשי המס"נ דחברון, בני ציון היקרים המסולאים מפז בעמונה – כאשר "חטאם" שהם ("אע"פ שלא חטא") שומרי תורה ומצוות?! האם יש לדאוג רק לאלה בעלי הזיקה לקומה השביעית שבמרכז הרפואי "הדסה-עין כרם"? האם צעירים חובשי כיפות ועטופי ט"ק אינם ראויים לעזרתנו וחמלתנו? (ומה מדאיבה העובדה, שבכינוס מסויים הקרינו לפני המשתתפים סרטון מרתק על המאורעות הטרומתיים שהיו מנת חלקה של השנה האחרונה, והציגו את הצונאמי בעולם, ואילו על "הצונאמי" הגדול שהיה לאחב"י בארצנו הק' בגוש קטיף – פסחו. ונימוקם עמם; אנחנו היצגנו רק מאורעות ואירועים שליובאויטש סייעה להם, משכ"כ בנד"ד. ואכן, על זה בדיוק קא בכינא, כי נעלם מהם מ"ש רבינו הזקן בשולחנו הזהב (הל' נזקי גוף ונפש סעיף ז'); "הרואה את חבירו טובע בים או לסטים באים עליו ויכול להצילו הוא בעצמו או לשכור אחרים להצילו – חייב לטרוח ולשכור ולהצילו...ואם נמנע; עובר על 'לא תעמוד דם רעך'".

מי שראה את טורי החיילים לבושי השחורים הפושטים על בתי ישראל בגוש קטיף, מי שראה את ה"סוס ורוכבו" בעמונה הרומס ודורס באכזריות מרושעת את בחורי ישראל, ראה את ההתגלמות של "לסטים באים עליו", אבל חלק מה"שיינע אידן" שלנו עוסקים אך באהבת ישראל (סלקטיבית), ולא שת ליבם, כי בשעה שבארץ ישראל – דם יהודי יהיה הפקר רח"ל (וכבר נהיה הפקר), הרי כדברי הרבי, גם בעולם כולו תתגבר האנטישמיות (וכבר התגברה רח"ל) היל"ת.

לא אכחד שאצל כו"כ מחשובי אנ"ש "שם למעלה" - כל עיסוק בענייני שלימות ארצנו הק' הופך אצלם ל"ציונות" (והדברים הגיעו עד כדי פראנויה, וכבוד אלוקים הסתר דבר), די רק אם נזכיר את לשון אדה"ז בתניא (אגה"ק, יד): "לעורר את האהבה הישנה וחיבת ארץ הקודש להיות בוערת כרשפי אש מקרב איש ולב עמוק", (ושם סוף פרק ד:) "ובפרט צדקת ארץ ישראל שהיא צדקת ה' ממש...והיו עיני וליבי שם כל הימים, והיא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו...ותעמוד לנו לעד.." , ואדמו"ר מוהריי"צ (מבוא ל"קונטרס ומעיין") כשעומד על ההפרש בין הציונים האמיתיים (ללא מרכאות) ל"ציונים" כותב (ההדגשות שלי) : "אחינו היראים, אהבתם לארצנו הק' היא מצד ההרגש האלוקי שבהם, שרצונם וחפצם בה' ובעבודתו ית', ולזאת המה חפצים בהמקום אשר בחר בו ה' הבוחר בציון ובירושלים, ואהבה זו היא בהרגש פנימי, ואהבה עצמית ופנימית בהמקום הזה, והיו נושקים את עפרה ממש, וזה כל חלקם בחיים אם יזכם השי"ת לבא לארץ הק', אשר לזה תכסוף כל לב וכל נפש".

ניתנה ראש ונשובה לנד"ד – ההתבטאויות "הקיצוניות" שלי בתוככי מאות רבנים אחרים "אשר לא כרעו לבעל";
הרבי עצמו מבקש אין ספור פעמים שרבנים ומורי הוראה יפסקו ויפרסמו הלכה בנדון! וכאן הבן שואל; אולי רצוי שגם הרבנים ישכרו לעצמם מין יחצ"ן אדלרי כדי שיאמר להם מה הם חושבים, ומהי ההלכה, כדי להיראות יפה ו"לעבור מסך" והעיקר שרזי ברקאי או גבי גזית יפרגן לנו ויאמר כמה אנחנו נחמדים. אינני מזלזל כלל ועיקר בכל הקשור לנושא התדמית והפרסום בתקשורת (וידועות לי, עכ"פ בחלקן, הוראותיו של הרבי בזה), ברם, מאידך, געוואלד, התקשורת והמדיה אינם הרי אלא אמצעי ו"כלי" בלבד ולא מטרה, ואיך יעלה על הדעת למכור את הנשמה שלנו, לוותר על מידת ומילת "האמת" (כסיפור הידוע על אדה"ז לגבי השמטת המילה "אמת" בתניא) אך בגלל החשש הרודף כמה וכמה "מה יאמרו" ובפרט, והוא עיקר העיקרים שמדובר כאן בהצלת חיים ממש!

ובר מן דין (באירוניה כמובן), היות והסקרים מראים שמפלגת "קדימה" אמורה לקבל את מירב הקולות, אולי נכריז על תמיכתנו במפלגה זו? ואז, ללא כל ספק תובטח לנו אהדה עד כדי הערצה בתקשורת, נוכל להיכנס באין מפריע לבסיסי צה"ל, כולם ימחאו לנו כף, נוכל להניח תפילין בריש גלי ולעיני המצלמות וזרקורי הפרסומת עם חיים יבין ומוטי קירשנבאום (נוכל להזמין את הבת המפורסמת של אהוד אולמרט לכינוסי נשים אצלנו, גם היא יהודיה וגם לה יש נשמה), בקצור; ממש ימות המשיח, באמת למה לא?

ביחס לטענה כי "במילא אין סיכוי להעביר דברים ולבטל גזירות" - אענה ממש בקצירת האומר; גם אם לצורך הענין אסכים עם קביעתך, הרבי הרי עצמו התבטא לפני כו"כ שאין סיכוי בדרך הטבע שהם ימנעו מלהחזיר שטחים, ואעפ"כ המשיך הרבי לזעוק ולצעוק עד כלות הנפש!

מילא, אם היה מדובר על גזירת "נתוחי מתים" או "גיוס בנות" יבא הטוען ויטען, כי יש חוגים שמתעסקים כבר בזה, ועניינה של ליובאוויטש להתעסק בכל אותם "פרוייקטים" שאחרים לא מתעניינים בהם. אבל "מסירת שטחים" זהו הרי "ענין של הרבי" הנוגע לו עד מיצוי הנפש, ומוסר נפשו על זה, והורה מפורשות לרבנים לפסוק בכגון דא, ומה עוד שאצל הציבור החרדי נושא זה אינו עומד בראש מעייניו, ולכן נוצר הרושם המוטעה כאילו כל המלחמה הלזו נגועה ב"ציונות" ו"לאומיות" – הרי על אחת כמה וכמה ששומה עלינו "לחגור מותנינו בשלשלאות של ברזל" ולסייע ל"ילחום מלחמת ה'" ולהכריז מקצה העולם ועד סופו שהמלחמה הלזו אין לה כלום עם השקפות זרות של "ציונות", אלא זוהי מלחמה על "דבר ה' זו הלכה". ולמצער הייתי בהחלט מצפה שמי שמטעמים השמורים עמו, משום מה, איננו עוסק די בענין, לפחות שלא יקרר ויצנן התלהבותם של אחרים, ולא יהיה מאלה עליהם נאמר; "לא יתן ולא יתנו אחרים".

יורשה לי גם, בהזדמנות זו, להיות "כופר בעיקר" כאילו עמדתנו החד משמעית ה"קיצונית" מפריעה להפצת המעיינות. זכיתי בעניי ואני מכהן ברבנות בקרית מוצקין – מקום שאיננו מוגדר כימני ביותר בלשון המעטה. את דעותי אינני כידוע מצניע ומסתיר, ברם ראה זה פלא; מעבר לחילוקי דעות והשקפות - "בתוך עמי אנכי יושבת" ואני ב"ה מוזמן לערוך חופות גם אצל אלה המוגדרים "שמאלנים שבשמאלנים", כולל ביקורים בבתי ספר ובגני ילדים, וגם ראיונות ב"רדיו חיפה" לפני חגים ומועדים ו"אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו" (למען הגילוי הנאות; היה מקרה אחד ויחיד, שמאן-דהו בעירנו "התנפל" עלי בגין השקפותי). כך, שאנא; "אם לא יודעים לרקוד" נא לא לטעון ש"הרצפה עקומה"... איך שלא יהיה, לא בגלל השמעת "דבר ה' זו הלכה" מופרעת פעולת הפצת המעיינות (ואפילו אם מופרעת – יש לנו הוראה ברורה מהרבי להמשיך למחות ולזעוק גם אם זה על חשבון הפצת המעיינות, ומי שסקרן לראות את מקור הדברים יתכבד ויפתח את 2 הכרכים עבי הכרס של הספר "קראתי ואין עונה" ויוסיף דעת).

מספרים שעם קום המדינה עלתה השאלה האם היראים לדבר ה' צריכים להצביע בבחירות. נענה אחד ה"גדולים" דאז ואמר שזו "חובה ומצוה לבחור". שוב שאלו אותו; "האם זו מצוה כמו למשל מצות 'אכילת מצה'"? _ "לא", הוא ענה, "זה כמו מצות "אכילת מרור""...

אודה ואל אבוש, כי העיסוק במחאות ובבקורת על אחב"י שי' כמוה כ"אכילת מרור", ברם, מה נעשה וההכרח לא יגונה, וכבר אמרו רבותינו "ענוותנותו של זכריה בן אבקולוס החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו" (גיטין נו). אם נמשיך לכופף את ראשנו וננקוט במידת "הענווה" הרי כאותה הלצה ידועה המסתובבת היום נוכח המצב המבולבל; "האופטימיים לומדים אנגלית (שמא אמריקה תכבוש אותנו), הפסימיים לומדים ערבית, והריאליים לומדים לשחות...", פירושים מיותרים, ולא נפתח פה וכו'.

כשהולכים בדרך הישרה אשר הורנו, ברור לנו כי צועדים אנו בע"ה "על גשר בטוח" המוביל אותנו במסילה העולה בית א-ל, וה' יצילנו משגיאות, ושנזכה לדבר תמיד בשבחם של ישראל ולראות בהתגלות גואל צדק ובגאולתם של ישראל תומ"י ממש!

י"ח בשבט תשס"ו
 
 
 
 
תגובות
63
1. שתי מילים
במסיבת עיתונאים שאלו מנכ"ל של חברה שכולם נכשלו להרים אותה איך בכל זאת הצליח להפוך אותה לחברה ריוחית?
הוא ענה בשתי מילים: "אחלטות נכונות"
אחד העיתונאים המשיך לשאול או קיי אבל איך מגיעים לאחלטות נכונות ?
המנכ"ל ענה מילה אחת: "ניסיון"
המשיך העיתונאי לשאול אבל איך מגיעים לנסיון?
המנכ"ל ענה שתי מילים: "אחלטות מוטעות".

גם לי יש שני מילים להגיד לרב דרוקמן: "יישר כח"
כ' בשבט תשס"ו
2. מילים כדורבנות
לאהוב ולקרב כל יהודי אין הכוונה להתיפייף
כ' בשבט תשס"ו
3. לחיים (1)
לא כל כך הבנתי מה שכתבת. אנא תן הסבר.
כ' בשבט תשס"ו
4. אחת ולתמיד
איין מאל פאר אלעמאל תשובה נחרצת וחזקה.
כ' בשבט תשס"ו
5. הרב דרוקמן: ישר כח!
כ' בשבט תשס"ו
6. כל הכבוד
כל הכבוד לרב דרוקמאן
כ' בשבט תשס"ו
7. ל-3
הסיפור שכתבתי לא קשור לכתבה זה רק הקדמה לשתי מילים: "יישר כח"
כ' בשבט תשס"ו
8. ההסטוריה תשפוט
ההסטוריה תשפוט את אדישות חלק מאנ"ש במשך התקופה הנוראה הזו.

תודה רבה להרב דרוקמן שאיננו מטייח.
כ' בשבט תשס"ו
9. גאוואלדיג
כל הכבוד לרב דרוקמן
כ' בשבט תשס"ו
10. הפגנות?
זה שהרבי לא היה באופן גורף נגד כל ההפגנות, לא מחייב שהרבי היה בעד כל הפגנה כתומה וכל כינוס הזוי של לבישת שקים ותקיעה בשופרות.
כ' בשבט תשס"ו
11. כבוד הרב: טעות אחת בדבריך!
כידוע, במלחמה של הרבי בענין מיהו יהודי, הורה הרבי לשלוחים שלא להתערב.

אתה צודק מאוד מאוד בדבריך. אנו באמת חייבים להביע את עמדתנו החד משמעית, בכל הנוגע לפיקו"נ וכו' וכו' וכו'.

אלא שאסור ואסור להתערב בפוליטיקה. ההבדל מאוד פשוט: מותר ואפילו חובה על כל חסיד בצורה פרטית להביע את עמדתו בפני חבריו ידידיו ומכריו. אבל אסור לחב"ד כתנועה להזדהות עם דמות או עם מפלגה.

ההזדהות של חב"ד עם דמויות, ההפגנות בשם "חב"ד" כנגד גוף פוליטי, היא היא הבעיה כאן. היא זו שגרמה לנו להיות מוקעים ונדחים על ידי יותר מ-50% מהציבור הישראלי.

גם היום, מותר לי ללכת להפגין נגד מהלכים מסויימים. גם היום עלי להשמיע את דעתי. אבל לא לעמוד מאחורי שלטים: "ביבי טוב ליהודים", כאשר ברור ש"מטה חב"ד" עומד מאחוריהם.

הדברים ברורים ופשוטים, וק"ל.
כ' בשבט תשס"ו
12. תגובה ל -11
אינני יודע מה הרבי הורה לשלוחים בעולם בענין "מיהו יהודי" (אגב, כמה שלוחים כבר היו אז? על מה אתה מדבר?), מה שאני כן יודע שכל חסיד חב"ד ובכל "ערב חב"ד" דיברו על "מיהו יהודי".

צודק הרב דרוקמן, יש מגמה מכו"כ לשפץ או לשכתב את ההסטוריה.
כ' בשבט תשס"ו
13. למספר 10
תפנה לרב דרוקמן והוא יראה לך תמונה מהפגנה של אנ"ש בנושא "מיהו יהודי" ואחד מהנואמים מאנ"ש נושא "טלאי צהוב".

מאד קל להשמיץ ולומר "הזויים.
כ' בשבט תשס"ו
14. אילו המוסדות הרישמיים של אנ"ש...
אילו המוסדות הרישמיים של אנ"ש היו אקטיביים ונותנים הוראות (כמו למשל בהפגנות של "ביבי טוב ליהודים") יכלו למנוע תופעות שאתה קורא להם הזויות.

מאחר שכל המוסדות הרישמיים עמדו בצד באדישות, שלא יבואו בטענות ובכינויים "הזויים" וכל כיו"ב.
כ' בשבט תשס"ו
15. איך זה באמת
איך זה באמת שבכינוס השלוחים העולמי הראו סרט על כל המאורעות של החודשים האחרונים ולא הייתה כל התייחסות לחורבן גוש קטיף?
הזוהי אהבת ישראל שיצאה מכנס שלוחי המלך?
כ' בשבט תשס"ו
16. נקווה שההסטוריה לא תכלול תמיכה הרב במרזל
כבוד הרב נקווה שלא יגרר
אחרי חבריו החדשים.
ולא יתמוך
בזריקת קולות קיצונית
למפלגה שמראש אינה עוברת את אחוז החסימה.
להצביע עבור מי שאין לו סיכוי סביר לעבור את אחוז החסימה- זו שיטת סאטמר, ומנוגד לחלוטין לשיטתו של הרבי בנושא הבחירות!
דעתו הקדושה של הרבי היא להצביע בבחירות כדי להשפיע. כמובן, שלהצביע בבחירות למפלגה שאין לה סיכוי סביר לעבור את אחוז החסימה, כמוה כלא להצביע כלל, דבר שרק מחזק את השמאל
וכך כותב הרבי נשיא דורינו
לקראת הבחירות לכנסת השניה (הבחירות הראשונות בתקופת נשיאותו של הרבי), בכ''ד בסיוון תשי''א הורה הרבי (אגרות-קודש כרך ד' עמוד שמה ובהנסמן שם): ''על של עתה באתי להדגיש . . על החוב והזכות קדוש, אשר כל אחד מהחרדים ויראים לדבר ה' צריך להשתתף בבחירות, הן בעצמו והן בהשפעה על זולתו, להצביע בעד הרשימות החרדיות ביותר, שלא ילך לאיבוד אפילו קול אחד.


כ' בשבט תשס"ו
17. קשה להתווכח עם עובדות
הרב דרוקמן מציג עובדות, ועם עובדות קשה להתווכח.
כ"א בשבט תשס"ו
18. כל הכבוד
כל מילה בסלע כל הכבוד לרב דרוקמן והרב וולפא שנלחמו שניהם עד מיצוי הנפש למען ארץ ישראל דבר הנוגע לרבי יישר כוח
כ"א בשבט תשס"ו
19. ואל יבוש מפני המלעיגים
ישר כוחכם שאתם לוחמים את מלחמת ה', ויאריך ימים על ממלכתו
כ"א בשבט תשס"ו
20. חילוק דק אבל הוא הבדל יום ולילה
לאחרי כל האריכות, ימחול כבודו:

מסכים עמו שיש חובה למחות וללחום נגד איזה נסיגה שהיא, ואין לנו להתייפות כדי למצוא חן וכו', אבל כבודו חוצץ קו ואין לו שום ראיה מדברי ודרך רבינו ומדרכיו, שהדרך היא להשמיץ "הגברא" בתוארים של "רוצח" ו"נאצי" וכיוצא בהשמצות והטלת שם של שונאי ישראל על "מי שחטא ישראל הוא" שלא מצינו בדברי רבינו שמץ דשמץ מדרך זו!

ועל אף שהרבי הרעים וזעם וכבודו מביא מסגנון הלשון "כסף של שוחד" וכיוצא ויותר ויותר מזה, אבל לא לקח הקו של קריאת שמות הנ"ל או הגדרות דומות.

דברים אלו הם כנראה נגד הרוח והמעשה של רבינו.

לאחרי פינוי ימית לא ראינו ולא שמענו רבינו מתבטא בביטיום הללו וגם קודם למעשה לא השתמש במושגים הללו (ולא של "רודף" וכיוצא כלל וכלל).

"מהיכן דנתוני" שהדרך שכבודו נוקט (שהיא יותר מלקרות ולהכריז "שוחד של דם" וכיוצא) היא דרך שיש בסיס בדברי רבינו?

וזה לא סתם עניין של "בול בצורה הפוכה" זה בעצם בבחינה שיש לו מיידית תוצאה הפוכה ממה שכבודו רוצה לפעול.

דברים הללו נכתבו בשאלה בכבוד ולא לקנתר ח"ו. והלואי שנמצא הדרך האמיתי להעביר מסר דברי רבינו "דבר ד' זו הלכה" בזה ובשאר עניינים.
כ"א בשבט תשס"ו
21. ל מס' 16
כי הם חושבים זו הבעיה "שלהם" של "הציוינים".
הענין שהם לא מבינים שאם המדינה תיחלש, האנטישמיות שה' ישמור תתגלגל גם לפתחיהם, וזה לא הערכה שלי, אלא הרבי זי"ע אמר את זה.
כ"א בשבט תשס"ו
22. להפגין ולשמור על קשר
הוראות הרבי ברורות להפליא:

לפעול למען שלימות הארץ וכדו' ומאידך להמשיך ולשמור על קשר פומבי עם כל אישי הציבור, למעט אלו הלוחמים ראש בראש בחסידות חב"ד.

ואסביר את דבריי: שמעון פרס היה תמיד בקשר עם חב"ד, ובמה זכה לכך יותר מיוסי שריד ושולמית אלוני? כי פרס בדרך כלל לא דיבר נגד חב"ד, ואילו שריד ואלוני כן.
כ"א בשבט תשס"ו
23. הרב דרוקמן למה?
למה הפסקת לכתוב ב"כפר חב"ד".
כ"א בשבט תשס"ו
24. תגובה ל 22
כל המציאות השתנתה היום ללא הכר.

עוד לא היתה מציאות שככל שהפיגועים גוברים, ככל שהמצב הבטחוני מתערער, מפלגת קדימה, הפוך על הפוך, מתחזקת.

בסיטואציה של היום - כל התקרבות לפרס וכת דיליה עניינה "רוח גבית למקדמי הטירור".

גם האנגלוגיה לימית אינה דומה.

אחרי גירוש ימית היה שקט בארץ.

ואילו כיום, תיכף ומיד לאחר גירוש גוש קטיף זכינו ל500 קאסמים (סטטיסתית, פי 2 קאסמים ממה שהיה קודם),

תיכף ומיד אחרי גירוש גוש קטיף עלה החמאס כאשר האחראים לגירוש למרות כל זאת הולכים ומתחזקים.

שמירת קשרים ובמיוחד פומביים עם הכנופיה הזאת, מעבר לזה שזה תורם לחיזוקם, זה כמדקרות חרב בעיני רבבות שלומי אמוני ישראל, וגם בהם "מותר" להתחשב.
כ"א בשבט תשס"ו
25. שימו לב, היכנסו!
כולם מתרפקים על דמותו של שליימקה מידנצי'ק ע"ה איך שהוא שמר קשרים עם אנשי השמאל וכו'.

אבל שוכחים דבר אחד ומרכזי:

שלוימקה ע"ה לא פ-י-ר-ס-ם את זה!

וההבדל הוא עצום!!

אבל כשמפרסמים מכתב אהבה וחיבה למשפחת שרון עם מילות פירגון עליו, ומפרסמים את זה באינטרנט, זה נותן, "אור ירוק" ל"יורשיו" של שרון-אולמרט וחבורתו להמשיך במעללים!

כשמצטלמים מחובקים עם גדעון עזרא אשר קלגסיו גרשו יהודים בברוטליות, וסוסיו רמסו ילדים - האם מישהו מאיתנו חשב מה המשמעות של הדבר???!!!
כ"א בשבט תשס"ו
26. שאלה "אפיקורסית"

כשיושבים בפאבריינגען ואחד אומר לשני "דו ביסט א ....",
האם בלקסיקון של הרבי הופיעו מילים כאלה?

הלאה: כשכחסיד מדבר אל מישהו ואומר לו באיזה הקשר אתה "מורד במלכות"

- האם הרבי דיבר בשפה כזו?

כנ"ל כשמעירים למישהו לגבי חינוך ילדיו ואומרים לו, נניח: "אתה פושע לגבי חינוך ילדיך",

אלא מאי?

יש סגנון של המלך, של הרבי,

וישנו "התרגום" ו"ההורדה למטה מעשרה טפחים" של תוכן דיבוריו הק' של הרבי כפי שזה מורגל בשפה של חסידים ושל רבנים.

מעניין, שכולם הופכים למקושרים וצמודים ל"לשונו של המלך" רק כשזה מגיע ל"כבודם" של ה"צדיקים" (אני לא כותב את התואר המגיע להם, כי יצנזרו אותי כאן) - מגרשי היהודים, האשמים העיקריים בהמלכת החמאס.

הבה נקרא לילד בשמו:
הבעיה של יפי הנפש האלה היא אחת:

יש להם רגשי נחיתות בפני כל שדרן גלוח ועגול משקפים. נקודה.

אוי לנו, שאיבדנו את ה"ויגבה ליבו בדרכי ה'".

כ"א בשבט תשס"ו
27. קשרים תמיד היו
בואו ונבדוק את ההיסטוריה החב"דית, וניווכח כי מפיני'ע אלטהויז, עבור דרך מידנצ'יק וכלה בברק'ה מנחם לרר ואהרונוב, כולם נפגשו בכל עת עם כל ראשי השלטון.

במשך כל השנים היו הרוגים ומלחמות, החזרות שטחים ונסיגות, ילדי תימן, ומלחמה נגד מיהו יהודי. והרבי נפגש עם כולם, והורה להיפגש עם כולם.

לובה אליאב הקיצוני שבשמאלנים,לוי אשכול, גולדה מאיר, משה שרת וכולם כולם כולם.

העסקנים הראשיים שקיבלו את ההוראות מהרבי, והיו קשורים בקשר יום יומי עם מזכירות הרבי, ידעו כי עליהם להיפגש עם כולם, אבל אלו שבכל השנים עשו את תפקידם המקומי נאמנה, אבל בעניינים ארציים לא היה להם יד ורגל, אינם יכולים לחוות דיעה.

ולסיום, הרב דרוקמן, סליחה שאני מביע דיעה שונה, אבל אם אינך רוצה זאת, עליך לבקש את חסימת התגובות. וכל עוד אינך עושה זאת, זהו סימן מובהק כי הנך משתוקק לדיון פתוח בעניין.
כ"א בשבט תשס"ו
28. ואלה דבריו הק' של הרבי זי"ע
"לאחר מכן התווסף הענין שמקבלים שוחד - כסף עבור הישיבות.

אי אפשר לבנות חינוך לתורה ויראת שמים מכספים מוכתמים בדם יהודי!

...הגמרא אומרת

שאפילו "בית הכסא אסור לבנות מכספים שכאלה!"


("קראתי ואין עונה" חלק א', עמ' 473).


כ"א בשבט תשס"ו
29. למיילך 27
הזכרת את "לוי אשכול, גולדה מאיר, משה שרת",

אף אחד מהם לא דיבר בבוטות נגד מסורת ישראל.אם תביא לי הוכחות שהיו הוראות מהרבי ליצור קשרים עם אורי אבנרי, עם אנשי "מצפן" - אז תהיה צודק.

כל הדיבורים בכנסת נגד מסורת ישראל היתה ב"עברית של שבת" ובמילים של בית מרקחת,

מי העז לדבר אז על "מדינה פלסטניאית"?

מי העז לומר אז "המתנחלים סרטן ממאיר בגוף המדינה"?

כיום חזרנו לתקופת היבסקציה ומי שיעיין ביומנים של רא"ח אלטהויז יווכח באיזה "ברכה" בירך אותם הרבי הריי"צ.

כ"א בשבט תשס"ו
30. אתה מ- 27
נו באמת,

כאן יושבות אלפי משפחות שבורות מגורשות בתנאי מעברה,

ובאותו זמן מצטלם מחוייך ומדושן עונג א' מעסקני אנ"ש עם האחראי לזה גדעון עזרא,

ואתה עושה לי השוואות של פיניע אלטהויז עם קדיש לוז.


העיני אנשים האלה תנקר?

איפה הפרופורציות,

איפה הבושה?כ"א בשבט תשס"ו
31. ומי היה אחראי לילדי תימן
כל אנשי השמאל שהיו אחראים ישירות או בעקיפין לפרשיית 'ילדי תימן' ולחינוך האנטי דתי כפרני בישראל, היו בקשרים תמידיים עם חב"ד.

גם שזר שהיה שר החינוך בתקופה הכי נוראה!!!!
כ"א בשבט תשס"ו
32. תקרא את החומר של אותה תקופה

הם הסתירו את זה, הם שיפצו את זה (עובדה שזהנחשף בשנים מאוחרות יותר),

זאת ועוד, והוא עיקר העיקרים~

אז, הקירוב לא עודד את מעשיהם,

אדרבה; הקירוב חימם את ליבם ורק החליש את רוע מעשיהם (כמו שראינו בפועל אצל שז"ר ששינה כיוון),

כיום -

נהפוך הוא:

הקירוב (ובמיוחד הקירוב המיוחצן) נותן להם לגטימציה והכשר להמשיך בפשעים!

יחי ההבדל הקטן!

(אבל כשמשוחדים - קשה לראות את האמת).


כ"א בשבט תשס"ו
33. דובר חב"ד חושב אחרת ממיילך
כ"א בשבט תשס"ו
34. עיתון כפ"ח
מי שהוא יודע מדוע הפסיק הרב דרוקמן שליט"א לכתוב מאמריו בעיתון כפ"ח? מאמריו היו אצלי בבחי' מים קרים על נפש עייפה. לא אכחד כי הייתי משתמש באמרותיו בדרשותי לפני קהל שומעי לקחי.
חבל, חבל מאוד.
כ"א בשבט תשס"ו
35. חילוק דק אבל הוא הבדל יום ולילה
לאחרי כל האריכות עדיין לא הראה כבודו שהרבי השתמש בסגנון התקפה על יהודים המגרשים יהודים אחרים בסגנון של ,נאצי" "קאפו", לא הראה מקום לשו"ע חו"מ שפ"ח אלא אך ורק לשו"ע שכ"ט, והלא דבר הוא.

ומה שלאחרי ימית לא היו עדיין הקאסמים אינו מספיק: כיון שהרבי טוען שעצם הדיבור על נסיגה ועצם נסיגה גוררת נסיגה שאלחריה וכל הקאסאמים של היום באו מהתחלת הדיבורים והתחלת הגירוש וא"כ אדרבה יש להם החומר של "ואני המתחיל" וכו' וכו' ואעפ"כ אף פעם לא הבתטא רבינו בסגנון ובצורה שמשתמשים היום כבודו ואחרים כמותו.

אולי אם כבודו ישנה סגנונו ולא יעשה השוואות בוטות למעשים תעתעתועים במהלך שכיוון להרוג מליונים יהודים בידיים ממש ועוד על ידי יהודים שבשיטתם ובטעותם הם רוצים להגן על יהודים אחרים וכו' אין לכבודו שום רמז דרמז שרבינו עודד סגנון זה.

(ולמגיב: שיש להוכיח מסגנון התוועדות חסידים הרי ברור לכל מבין שאין שום ראיה מסגנון דהתוועדות חסידי וכו' לסגנון ועניין דנן)
כ"א בשבט תשס"ו
36. לא ישחקו "מה יפית" עם פוטין
רצוני להעיר: שעל פי כל המגיבים הגיע הזמן להפסיק להתייפות אצל פוטין (נשיא רוסיא) שהוא הוא העומד בראש בימינו אלה להעביר בידיים נשק לאירן (דבר שמטיל בסכנה ממשית כל ארה"ק כפשוטו ממש) והוא הוא האחראי בעולם על התחלת לגיטימציה של חמאס, ובמילא מובן שאין מה לשחק עמו הדמות של "ידיד ליובואויטש" בשעה שהוא הוא המטיל סכנה הכי גדולה יהודי ארה"ק.
כ"א בשבט תשס"ו
37. אני נזכרת ב"בית רבקה" בשנים הטובות
בעבר הרחוק היה הרב דרוקמן מחנך ב"בית רבקה".

כשאני קוראת את דבריו המאלפים אני נזכרת בשעות החינוך והתוועדויות שלו ב"בית רבקה".

לדעתי צריך הרב דרוקמן להקדיש חלק מזמנו ולחזור לעבודת החינוך, כדי לעצב את ההשקפות של הדור הצעיר שלנו.
כ"א בשבט תשס"ו
38. מגיב 35: דמגוגיה במיטבה
איפה הזכיר הרב דרוקמן השוואה לנאצים?

אגב, אם כבר מדברים על זה: לא הרב דרוקמן אלא דוקא הרבי הריי"צ הישווה את השמד הרוחני שעושים כאן בארץ לנאצים (והדברים מודפסים).

אם אינני טועה גם ב"שיחת השבוע" מסויימת היתה השוואה מטאפורית מהנעשה כאן בארץ לתקופה האפילה ההיא (עפ"י הזכור לי כתב שם ב"שיחת השבוע" שגם היטלר עלה לשלטון בצורה דמוקרטית).

וגם בכפר חב"ד האחרון יש ראיון עם אריה סתיו העושה השוואות עם תקופת הנאצים.
כ"א בשבט תשס"ו
39. אנחנו לא שמים לב
איך נשפכת כאן אהבת ישראל לכל משלחי הקלגסים שהרסו את הבתים ועקרו את הקברים בגוש קטיף וסוסיהם רמסו נערים בעמונה.

אילו אותה אהבת ישראל היתה נשפכת בין הזרמים השונים במחנה אנ"ש, היינו נראים קצת אחרת...
כ"א בשבט תשס"ו
40. שוכחים את העיקר
שוכחים את העיקר,
ששרון וחבורתו הביאו עלינו את הגרוע מכל, את צרת החמס!!!!

כל מי שבאופן ישיר או עקיף נותן לחבורה הזו פירגון,
יתן על זה את הדין.

כמו שהרבי אמר, שמי שבזכות הפירגון מקבל תקציבים, צריך לדעת שזהו כסף שטבול בדם יהודים!!!!!!!!!!!
כ"א בשבט תשס"ו
41. כבוד הרב, יש לך כמה וכמה טעויות גם יחד
כולם נסערים ממה שקרה בגוש קטיף, עמונה וכו'. אבל המסקנות שאתם מגיעים אליהם ניתנות תחת לחץ, רגשות פרועים וכו', ולפיכך אתם לא יכולים לחשוב קצת בהגינות.

נכון, במיהו יהודי דיברו על זה בכל מקום. האם לכן חב"ד נהפכה להיות תנועה קיצונית בציבור? הרבי צעק נגד פינוי שטחים בימית וכו'- האם חב"ד לא יכלה להכנס לבסיסי צה"ל?

מה ההבדל בין אז והיום, תשאלו את עצמכם:

הרבי לא עשה דברים כדי "למחות" או "לפרסם את עצמו" - כמו שכבוד הרב עושה ללא סוף. הרבי עשה דברים שיכלו להיות אפקטיביים. וכשהם היו אפקטיביים, עשו אותם. כשלא - לא.

כאשר עומדים לפנות, וכל הממשלה הסכימה וכו' וכו' - ואנחנו צועקים "לא יהיה פנוי", "נאמין, נזרע ונקצור", ועוד כל מיני סיסמאות הזויות - זה היפך מכל שיטתו של הרבי!

בקצרה ההבדלים:
שטחים וכו': אף פעם חב"ד לא יצאה באופן רשמי. חבדניקי"ם - כן.
אז והיום: אז עשו מה שיכל להועיל, היום עושים שטויות שיויבלו אותך לכתבות בYNET, אבל לא לאף מקום אחר - כפי שראינו בפועל
כ"א בשבט תשס"ו
42. הרב דרוקמן, דברים אמיתיים
מוכרחים להכניס במיוחד לצעירי אנ"ש את ההשקפה הנכונה.
כ"א בשבט תשס"ו
43. איפה הגיב רבינו בצורה זו?
איפה הגיב רבינו בצורה זו במלחמתו נגד נתינת שטחים לגויים?

אף מקום!

"עם זו יצרתי תהילתי יספרו" היה המוטו לכל היהודים בה בשעה וביחד עם זה שהגיב נחרצות נגד מדיניות שמעון פרס בממשל תש"נ ראה התוועדות ויקרא שנה ההיא ויום רעאשון דולר שנה ההיא! שהגיב בחריפות נגד המדברים כצורת ההוא מבני ברק אודות יהודי איזה שיהיה (כולל גם שמעון פרס ושמאלנים) בה בשעה שהגיב ולחם נגד שיטתם באותה שעה ממש בעניין השטחים.

לכו ושאלו האנשים ברחוב (לא כאן) מימין ומשמאל וממרכז היאך הם שומעים הליובאוויטש של היום: הם יענו לך הם מטיפים *שנאה* נגד יהודים.
כ"א בשבט תשס"ו
44. להיכן התדרדרת?
כבוד הרב דרוקמן, בדוק היטיב בציציותיך מהיכן הגיעה ההתלהבות הגדולה הזו לעסוק במחאות בנושא ההתנתקות.
ושים לב, לאיזה מחוזות הגעת, עם איזה אנשים אתה יושב לשולחן או להפגנה, בדוק מה המכנה המשותף לכולכם, ואז אולי תתעורר ותבין כי הלכת רחוק מדי.
הגיע הזמן להתעורר!!!
כ"א בשבט תשס"ו
45. מילים מאליפות
דבריך, הרב דרוקמן נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים (סליחה על ההשוואה) אבל אני ג"כ חושב שדבריך לא התפרסמו באתר הנכון כי מאי רבותא פה?
ולכל השואלים מדוע הרב דרוקמן כבר לא כותב בעיתון כפ"ח... מסתמא שאחרי מה שקראתם כאן, השאלה מיותרת...
ולמקטרגים שעדיין לא עשו מאית ממה שהרב דרוקמן פועל, אל תכנסו לנעליו כי בצעד הראשון תפלו
כ"א בשבט תשס"ו
46. שלום מניו יורק
כבוד הרב דרוקמן לא מבין שאם כל רצונו וכוונתו שנראים לכאורה אמייתים, הרבי מסר ענינים אלו לוועד רבני בי"ד חב"ד בארה"ק, ולהם להחליט מה ואיך למחות וכו', ואפי' אם מישהו מרגיש אחרת עליו לפנות להרבנים ומה שהם יחליטו הרי"ז רצונו של הרבי, ובאם צריך קבלת עול לקבל את מרות הבי"ד הרבנים תעשה קצת אתכפיא וכו',
אבל אין לך רשות לקחת את הענינים לידים שלך ולהחליט מה ואיך לעשות בנידון, התגובה אליך היא מכיון שכפי הנראה באמת כואב לך המצב מדוע חב"ד לא עשו מספיק וכו' וכו'. כמובן ישנם כיום אנשים שפעם הי' להם אולי שייכות לרבי וחב"ד אבל היום כל מעשיהם ודיבוריהם הוא נגד השם ונגד משיחו וכביכול בשם משיחיתים הם עושים ואומרים דברים שהם מזיקים ביותר לכל הפעולות של הרבי כולל ובעיקר אודות שלימות הארץ וענין משיח, והם בבחינת משחיתים ולא ח"ו משיחיתים, ויש להם את החוצפא הכי גדולה לצאת בפומבי עם הצהרות למיניהם כאילו הם רבני חב"ד בארה"ק וכו', ולצערינו הרב כבוד הרב דרוקמן משתף פעולה איתם ולכן איני יודע האם כוונתך היא באמת לאמיתו כפי שאתה כותב וכו' ודי לחכימא....
כ"א בשבט תשס"ו
47. הפגנה שהיתה
בשנת תשל"ב היתה בירושלים, כמדומני בט' באב, הפגנה גדולה בהשתתפות רבים, רבים מאנ"ש המפגינים צעדו לעבר העיר העתיקה ונשאו שלטים בידיהם.
הי' זה ביום ה' בשבוע. ביום א' שלאחריו י"ב מנ"א נסעתי לחצרות קודש. מיד פנה אלי המזכיר הרב י.ל. גרונר וחקר לפרטי פרטים של מהלך ההפגנה, מס' המשתתפים ועוד.
כ"א בשבט תשס"ו
48. הודאת בעל דין!
הרב דרוקמן ישמעו אזניך מה שידך כותב: "מעניין שהרבי התבטא פעם לגבי ההפגנות של החוגים הקנאיים בירושלים ואמר; ש"אם הם לא היו עושים זאת – אנחנו היינו צריכים לעשות זאת")", הרי לנו בפירוש געתו של הרבי שכל עוד ישנם כאלו שמוחים אל לנו להתטרף לקהל המוחים כדי שיהיה מחאה יותר חזקה, אם כן למה הצטרפת לקהל המוחים?! מה הועיל מחאתך?
תהיה גיבור ותודה: "טעיתי!"
כ"ב בשבט תשס"ו
49. תמשיכו, תמשיכו להתחבק, עדת החנפנים


תמשיכו להתחבק עם כל הכלבין דחציפין, וזה יוסיף לכם ולחב"ד המון המון "כבוד".

האם אינכם מבינים כי בימים עברו כאשר אברהם הרצפלד למשל בא לכפר חב"ד זה הוסיף מניות לחב"ד גם במחנה של הרצפלד וגם במחנה הדתי כי ראו בחב"ד "מקרבת לבבות".

אבל היום, כל חיבוק עם מופז או גדעון עזרא (דוגמאות אקראיות) רק מוריד את כבודם של חסידי חב"ד בכל הצד הימני של המפה, אשר רואים אותם כחנפנים זולים,

ואפילו בצד השמאלי, שלא כבימים עברו, כל המתחברים לברנשים האלה אינם עושים זאת מתוך הערכה לאישים האלה (אדרבה בתוך ליבם הם בזים להם), אלא מתוך חישובי תועלת אנוכיים.

אבל, אני מבקש, אל תתפעלו,
תמשיכו להרגיש שאתם "תואם מדנציק המיתולוגי", ותמשיכו בלי התחשבות ב"מה יאמרו" לעשות צחוק מעצמכם.

ולי הקטן כואב על כבודה של חסידות מפוארת שנרמסת על ידי עצמה. חבל חבל.


כ"ב בשבט תשס"ו
50. ל-48 איפכא מסתברא
א. בנושא "גיוס בנות" ו"ניתוחי מתים" הרבי כמעט ולא התבטא, כי אחרים עשו זאת, משא"כ בענייני שלימות הארץ שזהו "ענין של הרבי".

ב. בענייני שלימות הארץ, רק הדתיים-לאומיים מפגינים, ואילו החרדים נמנעו.

אילו חב"ד היתה יושבת בצד, זה מתפרש כאילו מדובר בענין "ציוני", נוסף על חילול ה' שדבר שהרבי כל כך צועק ואנו יושבים בצד.

ג. בענייני שלימות הארץ הרבי דרש מאיתנו לצעוק.
כ"ב בשבט תשס"ו
51. לתגובה 46


"ועד רבני חב"ד" הודיע שצריכים לפעול, והבטיח שיפרט הכיצד לפעול, ולצערנו "לא עמד בהבטחתו".

מאידך גיסא, לא רק שהועד לא אסר הפגנות אלא כוכ"פ היתה הוראה של הועד להשתתף בהפגנות ("השרשרת" ועוד).דבר נוסף והוא העיקר; ועד רבני חב"ד לא הורה שצריכים להמשיך להתחבק ולהצטלם עם הקלגסים מגרשי היהודים, ועל כך בעיקר היתה צעקתו של הרב דרוקמן.


כ"ב בשבט תשס"ו
52. במבצע "ביבי טוב ליהודים" היה מותר להפגין?
כ"ב בשבט תשס"ו
53. אני בושה ונכלמת
לראות תגובות רצופות "אהבת" ישראל, ועוד "בהכשר" כביכול של הרבי.

מעניין אם אלה שלא גרסו את ההפגנות "בגלל שהרבי אמר", יצאו בהמוניהם למבצע נש"ק או למבצע תפילין לטובת מגורשי גוש קטיף.
כ"ב בשבט תשס"ו
54. "כשכואב צועקים!" לימדנו הרבי
כ"ב בשבט תשס"ו
55. "נרפים אתם נרפים"
מתעצלים לעזור ליהודים ועוד תולים את זה ברבי.

פארוואס שלעפט מען דעם רבי'ן בתור העצלות הזו?

ברוסיה ידעו אנ"ש שיהודי במצוקה צריכים לעזור לו,
וכאן מתפלפלים, ועוד מרפים ידיהם של אחרים.
כ"ב בשבט תשס"ו
56. הרב דרוקמן
כשחינכת ב"בית רבקה" גם אז שחית נגד כל "העולם" ופעלת נצורות בענין הצניעות.

גם במקרה שלנו, אמנם דרכת על כמה "יבלות", אבל טוב שדבריך הנוקבים נשמעים.
כ"ב בשבט תשס"ו
57. 44 אתה צודק
הרב דרוקמן היה צריך לשבת בחברת שרון קראדי ומופז.
כ"ב בשבט תשס"ו
58. חזק ואמץ
כ"ג בשבט תשס"ו
59. חזק חזק ונתחזק
לצערי לא עשיתי כמעט כלום למען היהודים המיוחדים הנ"ל ואני רוצה לחזק את ידי הרב שיחי' שפעל ופועל במסירות נפש למענם. כל הכבוד ותמשיך בלי להתפעל מהמלעיגים מבית.
כ"ג בשבט תשס"ו
60. תגובה ל21
כל טמבל מבין למה אפשר לחשוב איזה דברי אמת וצוף נכתבים שם בשנים האחרונות לא אתפלא אם יהיה שם מסע בחירות עבור מפלגות מלאי כסף מ.א.ל. או ש"ס
ט' באדר תשס"ו
61. הלא תיבוש?תגובה ל 41
האמן לי שאילו יכולתי הייתי נכנס ברבני חב"ד והלוואי שהיה אחד כמו הר'מארלאוו נ"ע פה באנ"ש אבל קצת כבוד מונע אותי מלעשות זאת כי הם רבנים וכו'
אז קצת כבוד בטח לרב כהרב הנ"ל
שכל דבריו מלאי סימוכין ודיוק עצום
ט' באדר תשס"ו
62. ל43
יש אנשים שהשתיקה יפה להם וד"ל
ט' באדר תשס"ו
63. תגובה ל-15
בענין הווידיאו של כינוס השלוחים, הקטעים היו מטרגדיות טבעיים (בין אדם למקום), ולא מענינים שהובאו עלינו ע"י אינשי דלא מעלי (בין אדם לחברו), ובפרט שהכוונה היתה להוסיף שמחה, ולא ח"ו ההיפך (וכמ"ש "לכל זמן ועת...").
כ"ז בניסן תשס"ו